Hoppa till sidans innehåll

Information om samgåendeprocess

26 MAR 2020 10:41
Som ni alla vet medför den pågående spridningen av coronaviruset (Covid-19) stora utmaningar för samhället, idrottsrörelsen och därmed även det pågående arbetet med att se över möjligheterna till ett samgående med Kälksportförbundet.
  • Uppdaterad: 26 MAR 2020 10:41

För att sprida information och även bjuda in våra föreningar i arbetet med viktiga frågor kopplade till ett samgående har vi haft ambitionen att samla alla på en föreningskonferens den 16-17 maj. Som tidigare meddelats kommer den att skjutas på framtiden. Då vi i dagsläget inte har någon bortre horisont gällande restriktioner för resande och att samla människor så kommer vi under våren att istället informera digitalt via utskick av E-post och inbjuda till deltagande genom att besvara enkäter. Vi ser det som viktigt att ni föreningar omgående får ta del av arbetet och även påverka det framåt.

Planen är fortsatt att samla företrädare för alla föreningar fysiskt för att jobba med samgåendefrågor. Vi tror att det fysiska mötet har mycket att erbjuda i denna process och ber om att få återkomma med ett datum för det. Men så länge hoppas vi att just din förening tar chansen att påverka arbetet genom att engagera er i de utskick som kommer att göras.

 

Bakgrund till att undersöka ett samgående

På Riksidrottsmötet i Jönköping 2019 togs flera beslut som innebär att små förbunds möjligheter till inflytande och ekonomiskt stöd försämras från och med 2022. Bland annat får medlemsförbundens storlek avgörande betydelse för utfallet i det framtida ekonomiska stödsystemet. Antal föreningar, LOK-föreningar, deltagartillfällen och utbildningstimmar kommer utgöra några av parametrarna för tilldelning av medel i de olika stödformerna till specialidrottsförbunden.

För Svenska Kälksportförbundets del innebar RIM att medlemskapet i RF upphör från och med 1 januari 2021 med hänvisning till att förbundet har för få medlemsföreningar. Därmed står kälksportens föreningar inför risken att hamna utanför idrottsrörelsen från årsskiftet 2020/2021. Ett stort problem för den dagliga verksamheten i föreningarna då exempelvis möjligheten att erhålla LOK-stöd skulle försvinna och möjligheten att få tider i kommunala anläggningar minska drastiskt.

Förutom att ett samgående kan leda till en starkare position inom idrottsrörelsen avseenden det ekonomiska stödsystemet och möjligheten att påverka beslut som fattas på framtida Riksidrottsmöten finns även andra tänkbara vinster. Exempelvis möjlighet till effektivisering där administrativa uppgifter kan samordnas så att mer resurser kan läggas på att utveckla kärnverksamheten, det vill säga den träning och tävling som sker i föreningarna. Ett ökat utbud av idrotter och aktivitetsformer kan också innebära en ökad attraktivitet hos förbundet som helhet så att människor i större utsträckning väljer att engagera sig i idrotten under hela livet.

Med utgångspunkt i ovanstående ansåg styrelserna i respektive förbund att ett samgående är värt att undersöka vidare. Ett projektstöd söktes hos RF och beviljades.  

Processen i stort

 

Bilden visar en grovhuggen plan för hur ett samgående rent praktiskt planeras att genomföras. Om beslut fattas på årsmötet 2021 vidtar en fast för implementering av det ”nya förbundets” organisation.

 

Projektorganisation

Styrelserna i Skridsko- och Kälksportförbundet är tillsammans ägare av projektet som rör samgåendet. Det är dock Skridskoförbundet (det större förbundet av de två i samgåendeprocessen) som är mottagare av medel kopplade till samgåendeprojektet från RF.

Om förutsättningar finns är det styrelserna i respektive förbund som via propositioner till sina respektive årsmöten föreslår ett samgående och även en eventuell nedläggning av Kälksportförbundet.

För att leda arbete med frågor som rör ett samgående har en projektgrupp bildats som består av ordförande samt GS från respektive förbund. För att organisera arbetet och till viss del avlasta GS från operativa uppgifter har en extern konsult anlitats, Per-Arne Spiik. Projektgruppen är den som har kontakt med bland andra RF. Projektgruppen rapporterar till respektive styrelse.

För att genomföra operativa uppgifter kopplat till samgåendet som beslutats och beställts av projektgruppen har en arbetsgrupp bildats som består av respektive GS samt Per-Arne Spiik.

 

 

Genomgång av enkäten

Den 15 januari 2020 skickades en enkät ut till samtliga medlemsföreningar i Svenska Skridskoförbundet och Svenska Kälksportförbundet. Enkäten avsåg att undersöka hur föreningarna vid tiden ställdes sig till ett eventuellt samgående mellan förbunden och om det fanns några funderingar, idéer eller tankar rörande ett samgående.

Resultatet av enkäten visar att en majoritet av föreningarna som besvarat den tror på idén om ett samgående (51,4 %). En stor del har även svarat Vet ej med hänvisning till att man inte har tillräckligt med information för att vid tidpunkten ta ett beslut i frågan (43,2 %). En liten del av respondenterna (5,4 %) tror inte på iden om ett samgående.

 

Det fanns även möjlighet för respondenterna att lämna frisvar i enkäten. Totalt 64 kommentarer har lämnats och sammanfattningsvis kan dessa delas in enligt följande.

Kommentarer positiva till ett samgående handlade i stor utsträckning om:

-          Solidaritet med kälksporten

-          Effektiviserad administration

-          Större förbund -> ökat inflytande -> ökade möjligheter till resurser

 

Kommenterar negativa till ett samgående handlade i stor utsträckning om:

-          Oro för minskade resurser för sin idrott

-          Marginalisering av Roller Derby

 

Kommentar neutrala till ett samgående handlade i stor utsträckning om:

-          Att man efterfrågar mer information om vad ett samgående kan innebära

 

Utifrån svaren i enkäten var projektgruppens rekommendation till styrelserna att låta arbetet med att undersöka möjligheterna till ett samgående fortgå. 

 

Synpunkter på denna information

Väcker denna information tankar, funderingar och frågor hos dig som läser vill vi gärna att du delar med dig av dessa. Stort som smått tas tacksamt emot! Det gör du enklast genom länken nedan:

https://forms.gle/2GpGaE6vfAHGwLZ58

 

Nästa steg

Framåt siktar vi på ett föreningsmöte efter sommaren. Men innan dess kommer information och möjlighet att delta i arbetet digitalt. Viktiga frågor att jobba med är hur ett förbund skulle kunna organiseras, de ekonomiska förutsättningarna samt varumärke och identitet.  

Avslutningsvis så vill vi tacka för allt engagemang från föreningarna i samgåendefrågan och vi hoppas att vilja att engagera sig fortsätter!

Skribent: Sofia Isaksen
Epost: This is a mailto link


langsiktigutvecklingsplan

 

 

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU